Privacy statement
Watersport Utrecht 900

Watersport Utrecht 900, een initiatief van de Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement geven we transparante informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Watersport Utrecht 900 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als die nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien u na het doornemen van ons privacy statement, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.
Ook voor uw recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich tot onderstaand adres wenden.

Stichting Watersportfestijn op de Kromme Rijn Utrecht 900

T.a.v. de Secretaris
adres: Mozartlaan 48, 3603 BH Maarssen

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Er worden door Watersport Utrecht 900 persoonsgegevens verzameld en verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Roeien, kanoën, zwemmen en Beachwaterpolo
  Hiervoor vragen wij onder meer gegevens zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de juiste registratie bij inschrijving aan te maken. Deze gegevens maken het ook mogelijk om controle uit te oefenen op een juist gebruik bij deelname aan de activiteiten. De verzamelde gegevens kunnen verder worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

  • De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
  • Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is de politie. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
  • Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.
  • Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

   BEWAARTERMIJN

   Watersport Utrecht 900 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

   BEVEILIGING

   Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

   • Alle personen die namens Watersport Utrecht 900 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
   • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   • Wij testen en evalueren regelmatig onze systemen en getroffen maatregelen;
   • Onze medewerkers en/of vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   WEBSITE

   Onze website wordt beheerd door Watersport Utrecht 900. Als u gebruik maakt van de website, dan laat u gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Deze worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

   Hieronder kunt u lezen, welke gegevens Watersport Utrecht 900 kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

   1. Cookies
    Om onze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van onze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.
   2. Hoe komen wij aan uw gegevens?
    Wanneer u gebruik maakt van de website van Watersport Utrecht 900 dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.
   3. Wat doen we met uw gegevens?
    Watersport Utrecht 900 bewaart en verwerkt de gegevens met de volgende doelen:
    * Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
    * Het leveren van de producten en diensten
   4. Websites van derden
    Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via onze website worden doorgelinkt.

   IN BEELD BRENGEN VAN PERSONEN EN/OF ACTIVITEITEN

   Watersport Utrecht 900 gebruikt foto’s/video’s van haar activiteiten voor communicatiedoeleinden (zoals publicatie op de website, sociale media of voor gebruik op folders of posters). Een deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Watersport Utrecht 900 voor openbaarmaking van tijdens of rond de evenementen gemaakte foto’s, beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

   RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

   U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens aan u te laten overdragen of in opdracht van u aan een andere partij. U kunt ons ook verzoeken om nooit meer gegevens van u te verwerken, dit wordt het vergetelheidrecht genoemd. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

   KLACHTEN

   Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

   Watersport Utrecht 900 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.